Evalueren in de 1ste graad

 

Evalueren is in de 1ste graad van Wico Campus TIO geen loos begrip. Evalueren is bijsturen, remediëren, adviseren, is niet enkel naar het resultaat kijken, maar ook naar het proces dat aan een oefening voorafging.

 

1. Evalueren in de A-stroom

Vanuit onze visie om anders les te geven, met veel aandacht voor alternatieve werkvormen, maar ook voor vaardigheden en attitudes zijn we gegroeid naar verschillende evaluatiesystemen voor verschillende vakken: voor Frans, Engels (2de jaar), lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, techniek, Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en technische activiteiten is er een permanente evaluatie. Aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde zijn toetsvakken en worden tijdens 3 toetsenperiodes getoetst.

 

Om onze leerlingen zoveel mogelijk te kunnen bijsturen zijn uiteraard kleine ondervragingen, controletoetsen, huistaken e.d. nodig. De resultaten van deze evaluatiemomenten vormen het dagelijks werk (DW). Het dagelijks werk vormt voor ons de basis om leerlingen bij te werken, te remediëren of kansen op uitbreiding en verdieping aan te bieden. Leerlingen met mindere resultaten krijgen vaak het advies om een of meer inhaallessen te volgen. Deze inhaallessen worden binnen onze school aangeboden en kaderen in onze GOK-werking (Preventie en remediëring).

 

Een derde luik van onze evaluatie bestaat uit de attitude-evaluatie. Het evalueren van de attitudes is een belangrijk onderdeel en kadert in onze visie om verder te kijken dan enkel de behaalde resultaten op toetsen of werkstukken. “Hoe werkt deze leerling tijdens de lessen?”, “Werkt de leerling ordelijk en procesmatig?” zijn maar enkele vragen die we ons stellen.

De attitude ‘Orde, stiptheid en volledigheid’ en de attitude ‘Inzet en doorzettingsvermogen’ worden geëvalueerd tijdens de lessen van alle algemene vakken, de attitude ‘Inzet en doorzettingsvermogen’ en de attitude ‘Zorg voor kwaliteit’ worden dan weer geëvalueerd door de praktische vakken. Ook hier is het belangrijk om weer de remediërende functie van deze evaluaties te onderstrepen.

 

Het uiteindelijke resultaat van deze evaluaties vormen het eindresultaat voor elk vak en worden in een vast percentage verrekend; AT 10%, DW 30% en GT 60% voor de toetsvakken, AT 10% en DW 90% voor de vakken met permanente evaluatie.

 

 

Op ons rapport staan de vakken gegroepeerd in 3 blokken: algemene vakken (AV), technische vakken (TV) en praktische vakken (PV). Deze indeling past in onze visie om bij de einddeliberatie een juist advies aan de leerling mee te geven omtrent zijn verdere studieloopbaan.  Een voorbeeld om dit te verduidelijken:

Leerling A is voor alle vakken geslaagd (50% of meer), maar hij/zij scoort matig tot zwak voor de blok AV, maar blinkt uit voor PV. Hij/zij krijgt een advies om te kiezen voor een studierichting met meer uren praktische vakken.

 

Eind oktober, op het einde van de eerste trimester en het einde van de tweede trimester wordt een evaluerende klassenraad gehouden. Deze klassenraad heeft als voornaamste taak een advies uit te spreken voor iedere leerling, rekening houdend met de drie bovenvermelde evaluatie-items. Dit advies kadert in het remediërende en adviserende karakter van deze klassenraden.

Op het einde van de derde trimester volgt tot slot de delibererende klassenraad.

Iedere leerling wordt tijdens de delibererende klassenraad individueel

 

Nadat alles dus in overweging is genomen, komt de klassenraad, in consensus, tot de toekenning van een uiteindelijk attest dat bepaald of de leerling voldoende kennis en vaardigheden bezit om het volgende schooljaar met succes te kunnen eindigen.

 

 

Mogelijke attesten in onze eerste jaar A-stroom:

 

eindbeoordeling

 

1   BESLISSING VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD

 

  • Attest A:

De leerling (e) is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar. Hij/Zij behaalt het oriënteringsattest A.

  • Attest B:

De leerling (e) is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar met uitsluiting van Grieks-Latijn, Moderne Wetenschappen, R. Steiner-pedagogie en Yeshiva. Hij / Zij behaalt het oriënteringsattest B.

  • Attest B:

De leerling (e) is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar met uitsluiting van het tweede leerjaar van de eerste graad. Hij / Zij behaalt het oriënteringsattest B.

  • Attest C:

 De leerling (e) is NIET geslaagd. Hij / Zij behaalt het oriënteringsattest C.

 

 

 

Mogelijke attesten in onze tweede jaar A-stroom:

 

eindbeoordeling

 

1   BESLISSING VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD

 

  • Attest A:

De leerling (e) is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar. Hij/Zij behaalt het oriënteringsattest A.

  • Attest B:

            De leerling (e) is geslaagd en mag overgaan naar het volgende leerjaar
            met uitsluiting van: _______________________________________________

  • Attest C:

  De leerling (e) is NIET geslaagd. Hij/Zij behaalt het oriënteringsattest C.

 

Daarnaast kan de delibererende klassenraad ook een advies uitspreken naar het volgend schooljaar. Dit kan een positief advies zijn om de leerling een hoger aangeschreven studierichting te adviseren of een negatief advies om een hogere richting af te raden.

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap