Wat beogen wij?

Als katholieke school willen we jongeren begeleiden in hun groei tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven:

 

  • die bekwaam zijn om, vanuit verantwoorde motieven, te kiezen, te beslissen, te handelen;
  • die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen, maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke overtuiging.

 

Onze christelijke levensopvatting kleurt de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, verdelende rechtvaar­digheid, zelfdiscipline, respect voor de medemens en voor de natuur (milieu) benaderen.

In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraars en leden van het opvoedend hulppersoneel, de oud-leraars (PIO'ten), het administratief personeel en het onderhoudspersoneel, directeur en Schoolbestuur één grote levende gemeenschap. Ieder lid van de scholengemeenschap is medeverantwoorde­lijk voor heel de scholengemeenschap.

Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en thuis voelt. Wij willen van onze school een plaats maken waar samen-geleefd wordt, waar jonge mensen leren omgaan met zichzelf, de anderen, de wereld en God.


WIE IS WIE?

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren.

Hieronder vind je enkele gegevens die je kunnen helpen om, indien nodig, contact te leggen.

 

 

Schoolbestuur

 

Onze school wordt ingericht door de VZW WICO Campus TIO,
met als administratieve zetel Watermolenstraat 14  3900 Pelt.

De voorzitter is de heer Guy Klok.

Coördinerend directeur van scholengemeenschap WICO is dhr. Bart Kerkhofs.

 

Directeur

 

De directeur, dhr. M. Desmet, staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Persoonlijke contacten met leraars e.a. kunnen via hem of zijn afgevaardigden aangevraagd worden.

 011 60 91 60

 

 

 

 

 

Oudervereniging

 

De oudervereniging - o.l.v. dhr K. Maas - wil een eigen bijdrage leveren in het opvoedingsproces van de school. Alle ouders met kinderen aan Campus TIO zijn automatisch en kosteloos lid van haar oudervereniging.

De oudervereniging wordt bestuurd door het oudercomité, waarin ouders uit de verschillende graden en richtingen als afgevaardigden zetelen, en is aangesloten bij de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen (VCOV).

Het oudercomité vertegenwoordigt de belangen van de leerlingen en hun ouders op school en ondersteunt door haar werking de pedagogische begeleiding van de leerlingen.

 

Contactadres

 

WICO Campus TIO
Dorpsstraat 91
3900 Pelt

011 60 91 60

011 66 31 53

 

Schoolraad

 

De personeelsleden, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap krijgen hier inspraak in het dagelijkse schoolgebeuren, waarvoor echter het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.  De Schoolraad (SR) wordt voorgezeten door dhr. K. Maes. Een delegatie uit deze raad vertegenwoordigt Campus TIO in de nieuwe WICO SR op het niveau van de scholengemeenschap.

 

Contactadres

 

 

Het begeleidingsteam

 

Van een leerling wordt veel gevraagd, niet alleen op vlak van zijn studies, maar ook op
emotioneel, sociaal en relationeel gebied. Dat kan dan ook al eens leiden tot een probleem(pje). Voor bespreking en oplossing hiervan kan je terecht bij je klasleraar of bij het CLB. Deze mensen zijn evenwel niet tijdens elke pauze aanwezig. Daarom is er tijdens iedere speeltijd steeds iemand van het leerlingenbegeleidingsteam bereikbaar. Het gestelde probleem zal daar discreet worden aangepakt. Je bent er altijd welkom!

 

 

CLB

 

Het CLB biedt begeleiding bij:

 

  • leren en studeren;
  • de studieloopbaan
  • preventieve gezondheidszorg
  • psychisch en sociaal functioneren.

Contactadres


Bermstraat 9 bus 1
3910  Pelt

 

011 80 59 00

 

 

 

 

TIO maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap